อริยทรัพย์ 7 คืออะไร มีอะไรบ้าง?

คำถาม ... อริยทรัพย์ 7 คืออะไร มีอะไรบ้าง?

เฉลย ...
อริยทรัพย์ 7 คือ ทรัพย์อันประเสริฐ 7 ประการ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่า เป็นทรัพย์ที่มนุษย์ทั้งหลายพึงควรแสวงหาไว้กับตน


อริยทรัพย์ 7 มีอะไรบ้าง?
1. ศรัทธา (สัทธาธนัง) 
    ศรัทธา หมายถึง เชื่อมั่นในความดี ในการทำดี และเชื่ออย่างมีเหตุผล

2. ศีล (สีลธนัง)
    ศีล  หมายถึง ความประพฤติดีงาม มีวินัย รักษากาย รักษาใจให้สุจริต ไม่ประพฤติเบียดเบียนผู้อื่น การ
    รักษาวัตรปฏิบัติของตนให้เรียบร้อย และมีความสํารวม

3. หิริ (หิริธนัง)
    หิริ หมายถึง มีความละอายต่อบาป ละอายต่อการทำชั่ว สามารถหยุดตัวเองไม่ให้ความชั่วเอาชนะใจ
    เพราะมีความละอายที่จะคิด จะพูด หรือจะกระทำความชั่วเหล่านั้น 

4. โอตตัปปะ (โอตตัปปธนัง)
    โอตตัปปะ หมายถึง  มีความเกรงกลัวต่อผลของบาป กลัวต่อผลของการประพฤติที่ไม่ดี ทั้งผลของกรรม
    ชั่วและผลทางกฎหมาย ความไม่เกรงกลัวต่อบาปจะทำให้ตกเป็นทาสของกิเลส คือ ความโลภ ความ
    หลง ความโกรธ

5. สุตะ (สุตธนัง) หรือ พาหุสัจจะ
    สุตะ หมายถึง หมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อให้เข้าใจและรอบรู้อย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ทำ มีความฝักใฝ่ ศึกษาจน
    รู้แจ้ง แล้วส่งต่อความรู้นั้น ๆ ไปยังผู้อื่น ซึ่งนอกจากผู้อื่นจะได้รับความรู้แล้ว เราเองก็จะได้ฝึกปัญญา
    ของตนไปด้วย

6. จาคะ (จาคธนัง)
    จาคะ หมายถึง การเสียสละ มีน้ำใจ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตา รู้จักให้อภัย และบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
    ส่วนรวม นอกจากจะเป็นการบำเพ็ญทานบารมีแล้ว ยังจะทำให้เป็นที่ยอมรับ และช่วยให้สังคมโดยรวมดี
    ขึ้น

7. ปัญญา (ปัญญาธนัง)
    ปัญญา หมายถึง รู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผล มีความฉลาดรู้บาปบุญคุณโทษ รู้เท่าทันโลกโดยการวิเคราะห์
    ด้วยเหตุผลอย่างลึกซึ้ง การใช้ชีวิตตามความจริงด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นในความดีและถูกต้อง ไม่หลงไปตาม
    อารมณ์หรือสิ่งเย้ายวนรอบตัว ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลส เช่น ความโลภ ความโกรธ และความหลง

อริยทรัพย์ 7 นี้ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐ ยิ่งมีมากยิ่งดี มีมากชีวิตยิ่งมีความสุข มีมากสังคมโดยรวมยิ่งมีความสุข เป็นทรัพย์ที่อยู่ในตัวเองและสามารถสร้างเพิ่มได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องไปวิ่งหามาจากที่ไหน ต่างจากทรัพยสินเงินทองที่ต้องลำบากไปหามา หามาได้มากกิเลสก็มากตาม ความทุกข์ก็จะเพิ่มตามเป็นเงาตามตัว