กุศลกรรมบถ 10 คืออะไร มีอะไรบ้าง?

คำถาม ... กุศลกรรมบถ 10 คืออะไร มีอะไรบ้าง?

เฉลย ...
กุศลกรรมบถ 10 คือ ข้อปฏิบัติ 10 ข้อ เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปในทางกุศล ทางแห่งกรรมดี ทางแห่งทำดี  ทางแห่งกรรมที่เป็นกุศล กรรมดีอันเป็นทางนำไปสู่ความสุขความเจริญหรือสุคติ


กุศลกรรมบถ 10 แบ่งเป็นกรรมหรือการกระทำ 3 ทาง คือความสุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจนั่นเองดังนี้

1. กายกรรม 3 อย่าง คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม
    ไม่ฆ่าสัตว์ อย่าเบียดเบียนร่างกายผู้อื่น อย่าฆ่า อย่าฟัน อย่าทุบ อย่าตี ร่างกายของท่านผู้อื่น ไม่ว่า
       คนหรือสัตว์
    - ไม่ลักทรัพย์ อย่าเบียดเบียนทรัพย์สมบัติข้าวของของท่านผู้อื่น อย่าลักขโมย อย่าฉ้อโกง
       อย่าเบียดบังเอาข้าวของของท่านผู้อื่น
    - ไม่ประพฤติผิดในกาม อย่าแย่งชิง ลักลอบด้วยอำนาจ หรือละเมิดต่อหญิงอื่นที่ไม่ภรรยาตน

2. วจีกรรม 4 อย่าง คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ
    ไม่พูดเท็จ ให้กล่าวแต่วาจาถ้อยคำที่สัตย์ที่จริงและเว้นจากวาจาที่เท็จไม่จริง
    - ไม่พูดส่อเสียด ให้กล่าวแต่วาจาถ้อยคำที่ดีต่อกัน เว้นวาจาส่อเสียดยุยง
    - ไม่พูดคำหยาบ ให้กล่าวแต่วาจาถ้อยคำอันอ่อนโยน งดเว้นวาจาที่หยาบคาย และคำบริภาษ
    - ไม่พูดเพ้อเจ้อ ให้กล่าวแต่วาจาถ้อยคำที่เป็นไปกับด้วยประโยชน์ เว้นวาจาที่เหลวไหลเพ้อเจ้อ
       อันไร้ประโยชน์

3. มโนกรรม 3 อย่าง คือ ไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่พยาบาทปองร้าย เห็นชอบตามคลองธรรม
    ไม่โลภอยากได้ของเขา คุมจิตใจให้ดี อย่าให้ความโลภ ความอยากได้ของผู้อื่นเข้าครอบงำใจได้
    - ไม่พยาบาทปองร้าย คุมจิตใจให้ดี อย่าให้โทสะและพยาบาทเข้าครอบงำใจได้
    - เห็นชอบตามคลองธรรม คุมจิตใจให้ดี อย่าให้ความคิดไหลไปในทางผิด

กุศลกรรมบถ 10 นี้คล้ายกับศีล 5 หรือเบญจศีล อันเป็นศีลพื้นฐานของชาวพุทธ แต่ได้เพิ่มหมวดของมโนกรรมเข้ามา เพราะถ้าเราควบคุมความคิดหรือมโนกรรมไว้ไม่ดี จิตใจก็จะชักนำให้เราละเมิดศีลที่เหลือได้ทั้งหมดนั่นเอง ดังนั้นถ้าเราปฏิบัติศีล 5 ได้อย่างครบถ้วนแล้ว ให้ลองขยับมาปฏิบติกุศลกรรมบถ 10 เพื่อที่เราจะได้สะอาดทั้งกาย วาจา และใจ อย่างครบถ้วน