คลองที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือคลองอะไร?

คำถาม ... คลองที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือคลองอะไร?

เฉลย ...
คลองที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ คลองแสนแสบ

คลองแสนแสบเป็นคลองโบราณ และเป็นคลองขุด ไม่ใช่คลองธรรมชาติ โดยขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางประกงเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยในการขนส่งเสบียงอาหารและยุทธภัณฑ์ไปยังกัมพูชา เพราะในเวลานั้นเกิดความไม่สงบขึ้น คลองแสนแสบมีความยาวทั้งสิ้น 72 กิโลเมตร


พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้ขุดคลองแสนแสบ ในปี พ.ศ. 2380

การขุดคลองแสนแสบนั้น เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2380 โดยใช้เวลาขุดทั้งหมด 3 ปี ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 96,000 บาท โดยมีพระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษา (ทัต บุนนาค) เป็นผู้ควบคุมการขุด

ภาพคลองแสนแสบในอดีต

ภาพเรือด่วนไฟฟ้าคลองแสนแสบในปัจจุบัน

คลองแสนแสบนั้น นอกจากจะมีประโยชน์ในการรับน้ำในช่วงหน้าฝนแล้ว ยังมีประโยชน์อย่างมากในการคมนาคมขนส่ง ทำให้การเดินทางของประชาชนสะดวกขึ้น ปัจจุบันมีเรือด่วนวิ่งให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวัน มีทั้งแบบเรือยนต์และเรือไฟฟ้า