ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือทะเลสาบอะไร

คำถาม ... ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือทะเลสาบอะไร

เฉลย ...
ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ บึงบอระเพ็ด

บึงบอระเพ็ด เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 132,737 ไร่ หรือ 212.3792 ตารางกิโลเมตร กินเนื้อที่ในอำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง ของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นแหล่งน้ำจืดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก จากการสำรวจพบว่ามีสัตว์อาศัยอยู่ประมาณ 148 ชนิด พืช 44 ชนิด

บึงบอระเพ็ด ทะเลสาบน้ำจืดอันกว้างใหญ่

บึงบอระเพ็ดได้รับการประกาศเป็นเขตุรักษาพืชพันธุ์ปลาน้ำจืด ในปี พ.ศ. 2471 โดยแบ่งเขตรักษาพืชพันธุ์ออกเป็น 2 เขต คือ
- เขตที่ 1 เป็นเขตหวงห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมง โดยเด็ดขาด มีเนื้อที่ 38,850 ไร่
- เขตที่ 2 เป็นเขตหวงห้ามที่อนุญาตให้ราษฎรทำการประมง โดยใช้เครื่องมือบางชนิดที่กำหนดให้ใช้ได้ มีเนื้อที่ 93,887 ไร่ 56 ตารางวา

การประมงในบึงบอระเพ็ด

ปัจจุบันบึงบอระเพ็ดได้ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นแหล่งเพราะพันธุ์ปลานับ 100 สายพันธุ์ รวมถึงเป็นแหล่งดูนกที่มีชื่อเสียง มีอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่สร้างขึ้นเป็นอาคารรูปทรงเรือกระแชง โดยภายในมีอุโมงค์ปลายาว 24 เมตร แสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า 100 ชนิด

มีนกมากมายสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบดูนก