ประเทศอินเดีย มีกี่วรรณะ?

คำถาม ... ประเทศอินเดีย มีกี่วรรณะ?

เฉลย ...

ประเทศอินเดีย (ในที่นี้จะนับเอาเฉพาะคนอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู) ยึดถือกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณว่าให้แบ่งคนออกเป็น 4 วรรณะ คือ

1. วรรณะพราหมณ์ ซึ่งหมายถึง นักบวช และนักวิชาการทางศาสนาที่มีความรู้สูง เชื่อว่าเกิดมาจากพระโอษฐ์ของพระพรหม
2. วรรณะกษัตริย์ ซึ่งหมายถึง กษัตริย์ เจ้าเมือง ผู้ปกครองแคว้น นักรบ และข้าราชการ เชื่อว่าเกิดมาจากพระอุระของพระพรหม
3. วรรณะแพศย์ ซึ่งหมายถึง นักธุรกิจ พ่อค้า และนักวานิชกรรมต่างๆ  เชื่อว่าเกิดมาจากพระเพลาของพระพรหม
4. วรรณะศูทร ซึ่งหมายถึง ชาวนาชาวไร่ กรรมกรผู้ใช้แรงงาน และผู้รับใช้ เชื่อว่าเกิดมาจากพระบาทของพระพรหม

วรรณะทั้ง 4 นั้น ถือว่าวรรณะพราหมณ์อยู่สูงที่สุด เนื่องจากเป็นผู้รับใช้พระเจ้า

พราหมณ์ วรรณะสูงสุดของอินเดีย

นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้มีการแต่งงานข้ามวรรณะกันด้วย กล่าวคือ  ผู้ที่เกิดในวรรณะพราหมณ์ก็ต้องแต่งงานกับวรรณะพราหมณ์ด้วยกันเท่านั้น และวรรณะอื่น ๆ ก็ต้องแต่งงานกับคนที่เกิดในวรรณะของตนเท่านั้น ถ้าเกิดมีใครฝ่าฝืนแต่งงานข้ามวรรณ ลูกที่เกิดมาจะได้ชื่อว่าเป็น จัณฑาล ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลชั้นต่ำที่สุด ใครก็จะแตะต้องตัวไม่ได้ จะเป็นมลทิน และจะถูกเยียบย่ำมากที่สุดในสังคม ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย (บางคนก็เรียกว่าจัณฑาลเป็นวรรณะที่ 5)

หมายเหตุ แม้แต่การกินอาหารร่วมกับคนต่างวรรณะก็เป็นเรื่องต้องห้าม

ด้วยการแบ่งวรรณะแบบนี้ ทำให้สังคมอินเดียถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนและความไม่เสมอภาค หลังจากอินเดียได้เอกราชจากอังกฤษก็ได้เริ่มปรับเปลี่ยนกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ รวมถึงการห้ามเหยียดผู้ที่เกิดในวรรณะที่ต่ำกว่า เรื่องวรรณะจึงค่อย ๆ จางไป แต่ความเหลื่อมล้ำในสังคมก็ยังคงสูงมากอยู่ หรือเรียกได้ว่าในทางทฤษฎีนั้น ระบบวรรณะได้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ในทางปฏิบัตินั้นยังมีอยู่ เช่น การห้ามเข้าวัด ห้ามใช้บ่อน้ำหรือถนนร่วมกับคนวรรณะสูงกว่า เป็นต้น จนเกิดเหตุความวุ่นวายปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ