ศิลปินแห่งชาติ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

คำถาม ... ศิลปินแห่งชาติ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

เฉลย ...
ศิลปินแห่งชาติ หมายถึง ศิลปินผู้มีความสามารถในงานด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ โดยมีผลงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับ และมีผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีไทยลูกทุ่ง
ประจำปี พ.ศ. 2555


คุณสมบัติของผู้ได้รับการย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและจะได้รับการเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 8 ประการต่อไปนี้

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีชีวิตอยู่ในวันประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
  3. เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ ของวงการศิลปะในสาขานั้น
  4. เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
  5. เป็นผู้ผดุง ถ่ายทอด เผยแพร่ หรือเป็นต้นแบบศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
  6. เป็นผู้ทุ่มเท อุทิศตนเพื่องานศิลปะ และมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  7. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
  8. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
จากคุณสมบัติข้อที่ 2 ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินี้จะต้องยังมีชีวิตอยู่ในวันประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ทำให้ศิลปินผู้มีความสามารถจำนวนมากไม่ได้รับการยกย่อง เนื่องจากท่านเหล่านั้นได้เสียชีวิตไปก่อนนั่นเอง