แม่น้ำที่กว้างที่สุดในโลก คือแม่น้ำอะไร?

คำถาม ... แม่น้ำที่กว้างที่สุดในโลก คือแม่น้ำอะไร?

เฉลย ...
แม่น้ำที่กว้างที่สุดในโลก คือ แม่น้ำอเมซอน

แม่น้ำอเมซอน เป็นแม่น้ำสายหลักของทวีปอเมริกาใต้ มีความยาวทั้งสิ้น 6,992 กิโลเมตร มีความกว้าง 100 กิโลเมตรในฤดูกาลปกติ และกว้างสูงสุดถึง 350 กิโลเมตรในฤดูน้ำหลาก เป็นแม่น้ำที่มีน้ำจืดสำรองมากที่สุดในโลก คิดเป็น 20% ของปริมาณน้ำจืดบนโลกเลยทีเดียว

รูปแสดงที่ตั้งของแม่น้ำอเมซอนและลำน้ำสาขา


แม่น้ำอเมซอนมีแหล่งกำเนิดบนเทือกเขาแอนดิส ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก ใกล้กับมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ โดยแหล่งต้นน้ำอยู่ที่ภูเขา Arequipa ในประเทศเปรู ไหลผ่าน 3 ประเทศหลัก ๆ คือ เปรู โคลอมเบีย และไหลออกสู่มหาสมุทรแอตแแลนติกที่ประเทศบราซิลซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของทวีป

ป่าอเมซอน เป็นป่าที่อยู่ในลุ่มน้ำอเมซอน เป็นป่าที่ใหญ่ที่สุด
และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก


ที่ราบลุ่มแม่น้ำอเมซอนมีขนาด 7,000,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก คิดเป็น 40% ของพื้นที่ทั้งหมดของทวีปอเมริกาใต้ โดยมีลำน้ำสาขามากถึง 1,100 ลำน้ำ นอกจากจะก่อให้เกิกที่ราบลุ่มขนาดใหญ่แล้ว ยังก่อให้เกิดป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย นั่นคือป่าอเมซอน ซึ่งเป็นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่ผลิตอ๊อกซิเจนได้มากกว่า 20% ของโลกอีกด้วย