วงเงิน OD คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

คำถาม ... วงเงิน OD คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

เฉลย ...
วงเงิน OD (Over Draft) คือ สินเชื่อพร้อมใช้แบบวงเงินเกินบัญชีชนิดหนึ่ง ซึ่งธนาคารจะจัดเตรียมวงเงินนี้เอาไว้ให้เรา และสามารถเบิกออกมาใช้จ่ายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของกิจการหรือส่วนตัวได้ตามที่ได้ตกลงกันไว้กับธนาคาร

โดยปกติวงเงินน OD นี้มักนิยมผูกติดไว้กับบัญชีกระแสรายวัน หรือ บัญชีเช็ค เมื่อเราสั่งจ่ายเช็คออกไปแล้วมีผู้นำเช็คดังกล่าวไปขึ้นเงิน เงินจะถูกตัดออกจากบัญชีกระแสรายวัน แต่ในกรณที่เงินในบัญชีกระแสรายวันไม่พอ ทางธนาคารก็จะตัดเงินจากบัญชี OD ให้อัตโนมัติ และเมื่อมีเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันของเรา ธนาคารก็จะหักเงินคืนบัญชี OD แบบอัตโนมัติ (พร้อมดอกเบี้ย) ด้วยเช่นกัน

วงเงิน OD สินเชื่อพร้อมใช้แบบใช้เท่าไหร่ก็จ่ายดอกเบี้ยเท่านั้น


จะระบบการทำงานของวงเงิน OD นั้น เราจะเห็นว่า วงเงิน OD สามารถช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างมาก ช่วยให้เราสามารถจ่ายเงินให้กับคู่ค้าได้แม้จะไม่มีเงินในบัญชีเลยกระตาม ช่วยลดปัญหาเช็คเด้ง (ซึ่งเป็นคดีอาญา) ของภาคธุรกิจได้เป็นอย่างดี

โดยปกติแล้ว ธนาคารจะพิจารณาวงเงิน OD ให้แก่ธุรกิจแตกต่างกันออกไป ในบางกรณีต้องมีการวางหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินด้วย เช่น บัญชีเงินฝาก ที่ดินและอาคาร เป็นต้น

วงเงิน OD นี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยตามเงินที่ใช้ไปเท่านั้น ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ย แต่ถ้าใช้ไปก็จะคิดดอกเบี้ยเท่าที่ใช้ และจะหยุดคิดดอกเบี้ยเมื่อมีเงินโอนกลับเข้ามาในบัญชีที่ผูกกันเอาไว้