กลุ่มชาติพันธุ์ คืออะไร

คำถาม ... กลุ่มชาติพันธุ์ คืออะไร

เฉลย ...
กลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Group) คือ กลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน รวมถึงมีวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และความเชื่อในแนวเดียวกัน โดยที่อัตลักษณ์เหล่านี้จะถูกรักษาไว้และถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป

ในประเทศหนึ่ง ๆ มักเป็นอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์หลาย ๆ กลุ่ม ประเทศใดที่ไม่สามารถประสานความเข้าใจหรือไม่สามารถยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น ประเทศนั้น ๆ ก็มักจะเกิดความขัดแย้งภายในประเทศจนบางครั้งลุกลามไปถึงสงครามกลางเมืองก็มีให้เห็นกันมามากแล้ว

กะเหรี่ยง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่มากกลุ่มหนึ่งของประเทศไทย
มีประชากรราว 1,000,000 คน


ประเทศไทยของเราประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ (ที่เป็นชนกลุ่มน้อย) ที่หลากหลายมาก แต่ประเทศของเราให้ความเสมอภาคและให้สิทธิ์ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในการอนุรักษ์อัตลักษณ์ดั้งเดิมโดยไม่มีการปิดกั้น จึงสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขตลอดมา

กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยมีมากกว่า 50 ชาติพันธุ์ จำนวนมากกว่า 6 ล้านคน เช่น กะเหรี่ยง ม้ง เย้า ลีซอ ลาหู่ ปะหล่อง คะฉิ่น อาข่า มอญ ไทยลื้อ ไทยทรงดำ ไทยใหญ่ ไทยเขิน ไทยยอง ไทยหญ่า ไทยยวน ภูไท ลาวครั่ง ลาวแง้ว ลาวกา ลาวตี้ ลาวเวียง ญวน มอแกน ตองเหลือง และซาไก เป็นต้น