20 ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก มีประเทศอะไรบ้าง?

คำถาม ... 20 ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก มีประเทศอะไรบ้าง?

เฉลย ...
โลกของเรามีทรัพยากรเพียงพอที่จะเลี้ยงประชากรโลก 7,900 ล้านคนในปัจจุบัน แต่ปัญหาการกระจายความเจริญที่ไม่ทั่วถึงและแหล่งทรัพยากรที่กระจุกตัว รวมถึงสภาพแวดล้อมและสังคมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของประชากรทั้งโลกนั้นแตกต่างกัน บางประเทศก็รวยมาก ผู้คนมีคุณภาพชีวิตดี กลับกันบางประเทศก็ยากจน ขาดแคลนอาหารและปัจจัยยังชีพ

ความยากจนเป็นปัญหาใหญ่ในหลายพื้นที่ของโลก


เรามาดูกันว่า 20 ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก มีประเทศอะไรบ้าง?

อันดับ
ประเทศ
GDP ต่อหัว (USD)
   1 Burundi 272
   2 South Sudan 393
   3 Madagascar 504
   4 Sierra Leone 513
   5 Central African Republic 527
   6 Somalia 544
   7 Malawi 545
   8 Mozambique 547
   9 Niger 599
  10 Afghanistan 611
  11 DR Congo 669
  12 Sudan 674
  13 Eritrea 701
  14 Chad 743
  15 Liberia 776
  16 Tajikistan 795
  17 Gambia 844
  18 Guinea-Bissau 873
  19 Burkina Faso 886
  20 Yemen 891

ที่มา : IMF 2022 / GDP Per Capita (Nominal)

สำหรับประเทศไทยของเรามี GDP per Capita (Nominal) อยู่ที่ 7,449 USD ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (เราติดกับดักรายได้ปานกลางมานาน ยังไม่สามารถเพิ่มรายได้ให้สูงกว่านี้ได้มาหลายปีแล้ว)